Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FREDOGRAPHY BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die door een opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) aan Fredography BV, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Elzenhoutstraat 13, met ondernemingsnummer 0685.841.270 (hierna “de Opdrachtnemer”) worden toevertrouwd.

Deze algemene voorwaarden primeren op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door de Opdrachtnemer.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De offertes, opgesteld door de Opdrachtnemer, zijn geldig gedurende 30 dagen. Het aanvaarden van de offerte door de Opdrachtgever impliceert tevens de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Annulering 

Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert minder dan 30 dagen voorafgaand aan de fotoshoot is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld als volgt:

15 % van de overeengekomen prijs bij annulering tussen  14 dagen en 2 dagen voor de fotoshoot

40 %  bij annulering daags voor of op de dag van de fotoshoot

Artikel 4. Levering 

Het fotomateriaal wordt door de Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na de fotoshoot geleverd aan de Opdrachtgever. Desgevallend tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. 

Artikel 5. Feedback

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen kan de Opdrachtgever tot uiterlijk 7 dagen vanaf de in artikel 4 bedoelde levering in de vorm van feedback aanpassingen vragen aan het aangeleverde fotomateriaal. De Opdrachtnemer zal in de mate van het mogelijke deze feedback verwerken. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een extra vergoeding aan te rekenen voor het doorvoeren van deze aanpassingen indien het aantal post-productie uren bedoeld in artikel 8 wordt overschreden. In dat geval zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorafgaandelijk schriftelijk opgave doen van de bijkomende kosten die de verwerking van de gevraagde aanpassingen met zich meebrengt. Het staat de Opdrachtgever vrij hier al dan niet op in te gaan. 

Indien na afloop van voormelde termijn van 7 dagen geen feedback werd gegeven, wordt de Opdrachtgever in ieder geval geacht het aangeleverde fotomateriaal impliciet te hebben aanvaard. 

Zodra het fotomateriaal expliciet of impliciet werd aanvaard, is de Opdrachtnemer in ieder geval niet langer gehouden het fotomateriaal te bewaren, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer dit fotomateriaal nog te bewaren in het kader van het recht dit zelf te gebruiken conform artikel 9.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de uitvoering van de opdracht behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid. 

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot gederfde winst in hoofde van de Opdrachtgever. 

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten en andere rechten van derden

De Opdrachtgever is steeds zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming van de geportretteerden of derden wiens werken zouden worden gefotografeerd met het oog op het fotograferen en vervolgens gebruik maken van de foto’s. Zonodig vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor alle claims van geportretteerden of andere derden die beweren dat hun rechten geschonden zijn.

Artikel 8. Prijzen

De prijzen zoals vermeld in de offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

De prijzen omvatten, tenzij anders overeengekomen, de fotoshoot, verplaatsingskosten en een vooraf opgegeven aantal uren post-productie. Indien de offerte geen aantal uren post-productie vermeldt, is de post-productie in elk geval beperkt tot *** uren. Bijkomende uren zullen afzonderlijk worden aangerekend. 

Artikel 9. Auteursrecht

Het auteursrecht op het fotomateriaal berust ten allen tijde bij de Opdrachtnemer. De opdracht en de levering houden, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, geen enkele overdracht van auteursrechten in. 

De Opdrachtnemer verleent aan de Opdrachtgever een licentie om het fotomateriaal te gebruiken onder de hierna bepaalde voorwaarden:

  • De licentie wordt toegestaan voor de hele duur van het auteursrecht en wereldwijd.
  • De Opdrachtgever wordt toegestaan het fotomateriaal te reproduceren en ten toon te stellen maar zal aan het fotomateriaal geen aanpassingen doorvoeren tenzij met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
  • De licentie wordt exclusief toegestaan in die zin dat de Opdrachtgever op het fotomateriaal geen gebruiksrechten zal toestaan aan andere Opdrachtnemers.
  • De Opdrachtgever zal bij ieder gebruik, behoudens schriftelijk akkoord van de Opdrachtnemer, steeds melding maken van de naam van de Opdrachtgever. 
  • De Opdrachtgever heeft niet het recht zijn gebruiksrecht over te dragen noch om sub-licenties toe te staan, behoudens in geval van schriftelijk akkoord van de Opdrachtnemer.
  • De Opdrachtnemer behoudt in ieder geval steeds het recht het fotomateriaal zelf te gebruiken bij wijze van portfolio en ter promotie en presentatie van zijn eigen werk, onder meer doch niet uitsluitend op een eigen website of social media. In dat kader kan de Opdrachtnemer zonodig ook derden toestaan het fotomateriaal te gebruiken ter promotie van het werk van de Opdrachtnemer. 
  • De vergoeding voor het toegestane gebruiksrecht wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bedoeld in artikel 8.
  • De gebruiksrechten van de Opdrachtgever zijn in elk geval beperkt tot hetgeen expliciet in dit artikel is toegestaan.
  • De Opdrachtgever zal geen andere intellectuele eigendomsrechten vestigen op het fotomateriaal die de uitoefening van het auteursrecht door de Opdrachtnemer zouden belemmeren. 

Artikel 10. Betaling

De facturen van de Opdrachtnemer zijn binnen een periode van 30 dagen vanaf de factuurdatum betaalbaar. 

In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag.   

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht en zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van de plaats waar de Opdrachtnemer zijn maatschappelijke zetel heeft.